Tikslai

UAB "LEMMINKAINEN LIETUVA" - viena iš pirmaujančių magistralinių ir krašto kelių, miesto gatvių ir sankryžų, susisiekimo komunikacijų, oro uostų pakilimo takų statybos, remonto ir tiesimo; asfaltbetonio gamybos įmonė.

Strateginiai tikslai ir užduotys

Užtikrinti stabilų organizacijos veiklos vystimąsi ir pelningumą, tapti viena iš konkurentabiliausių šio profilio įmonių Lietuvoje.

Nuolat tobulinti organizacijos valdymo procesus, siekti kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumo gerinimo.

Išlaikyti ilgalaikius, pasitikėjimu grįstus, ryšius su užsakovais, tiekėjais ir partneriais.

Nuolat tobulinti statybos technologijas, diegti saugos ir ekologijos požiūriu pažangias technines naujoves bei darbo metodus.

Minimizuoti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių susirgimų tikimybę, parenkant bei įgyvendinant galimos profesinės rizikos lygiui adekvačias prevencines priemones.

Mažinti organizacijos veiklos neigiamą poveikį aplinkai, vykdant taršos prevenciją, taupiai ir racionaliai naudojant gamtinius ir energetinius išteklius, pagal galimybes mažinant emisijas į atmosferą, skatinant susidarnačių atliekų antrinį panaudojimą.

Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, saugą ir sveikatą bei aplinkosaugą.

Užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų įsipareigojimų vykdymą.

Šių siekių įgyvendinimui UAB "LEMMINKAINEN LIETUVA" įdiegė ir nuolat tobulina integruotą kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią standartų ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 reikalavimus.

UAB "LEMMINKAINEN LIETUVA" politika prienama visuomenei, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys organizacijos pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų nuolat tinkama.