„Lemminkäinen” grupės Elgesio kodeksas

Šio Elgesio kodekso tikslas - nustatyti darbo principus „Lemminkäinen“ grupėje.

Elgesio kodeksas yra taikomas visose mūsų veiklos srityse ir nustato bendruosius veikos modelius visiems „Lemminkäinen“ darbuotojams, vadovams ir valdymo organų nariams, taip pat ir dirbantiems „Lemminkäinen“ dukterinėsė įmonėse. Esant poreikiui, Elgesio kodeksas bus papildytas išsamesniais principais, instrukcijomis ir gairėmis.

Mums, dirbantiems „Lemminkäinen“ grupėje, svarbu darniai kurti ir plėtoti įmonės veiklą ilgalaikėje perspektyvoje. Etiškas elgesys yra mūsų kasdienio darbo pagrindas, atsižvelgiant į mūsų klientų, darbuotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių lūkesčius.

Savo veikloje visada vadovaujamės šiomis vertybėmis:

  • Mums svarbiausia – žmonės;
  • Mes gerbiame ir pasitikime;
  • Mes sėkmės siekiame bendradarbiaudami.

Elgesio kodeksą suinteresuotosios šalys gali rasti interneto svetainėje www.lemminkainen.lt.


Teisės laikymasis

Mes laikomės šalies, kurioje dirbame, teisės aktų, taip pat „Lemminkäinen“ grupės vidinių politikų, principų ir instrukcijų.
„Lemminkäinen“ grupė valdoma vadovaujantis „Nasdaq Helsinki“ nuostatomis, įskaitant 2015 m. Suomijos įmonių valdymo kodeksą.

Skaidrumas

Sprendimus priimame remdamiesi „Lemminkäinen“ vertybėmis, laikantis etikos ir teisės normų. 

Interesų konfliktai

Mes vengiame interesų konfliktų, kurie galėtų veikti mūsų verslo sprendimus, o jei tokie konfliktai iškyla, apie juos pranešame. Mūsų asmeniniai interesai neturi įtakos mūsų sprendimams.

Santykiai su klientais

Užtikriname, kad mūsų veiksmai atitiktų mūsų klientams duotus pažadus.

Subrangovai, tiekėjai ir kiti partneriai

Tikimės, kad mūsų partneriai laikysis įstatymų ir kitų norminių aktų, tarptautinių žmogaus teisių, darbo teisių ir aplinkosaugos reikalavimų. Skatiname savo subrangovus, tiekėjus ir kius partnerius laikytis šio Elgesio kodekso principų.

Darbuotojai

Įsipareigojame laikytis sąžiningo ir vienodo požiūrio į visus mūsų darbuotojus. Netoleruojame diskriminacijos dėl rasės, tautybės, etninės kilmės, pilietybės, odos spalvos, kalbos, lyties, amžiaus, šeimyninės padėties, seksualinės orientacijos, sveikatos, religijos, viešos nuomonės, politinės ar profesinės veiklos ar panašių priežasčių. Netoleruojame jokio priekabiavimo ar patyčių darbo vietoje.

Komunikacija

Pagrindiniais savo vidinės ir išorinės komunikacijos principais laikome patikimumą, atvirumą ir operatyvumą, kartu laikantis teisinių aktų, vertybinių popierių biržos taisyklių ir mūsų vidinės komunikacijos politikos.

Atskaitomybė

Esame įsipareigoję laikytis šio Elgesio kodekso ir visuomet pranešame apie galimus jo pažeidimus. 


Vadovai yra atsakingi už esamų ir naujų darbuotojų supažindinimą su Elgesio kodeksu. Bendrovės vadovybė kontroliuoja kodekso įgyvendinimą.

Apie šio Elgesio kodekso pažeidimus būtina pranešti savo vadovui arba vidaus auditui. Vidaus auditas yra atsakingas už Elgesio kodekso pažeidimų ištyrimą.

Bet kuris asmuo, įskaitant darbuotojus, gali anonimiškai pranešti apie įtariamus Elgesio kodekso pažeidimus, pasinaudodami nepriklausomu išoriniu komunikacijos kanalu. Nurodymus, kaip prisijungti prie šio kanalo ir juo naudotis, rasite mūsų svetainėje www.lemminkainen.lt/speakup.

Asmenims, pranešusiems apie Elgesio kodekso pažeidimus, nebus taikomos sankcijos.

Bet kokia Elgesio kodeksui prieštaraujanti praktika privalo būti nedelsiant pakoreguota. Elgesio kodekso pažeidimai vertinami itin rimtai – už tokį elgesį taikomos drausminės nuobaudos, įskaitant darbo sutarties nutraukimą.